USE OF INNOVATIVE FORMS OF LEARNING IN THE EDUCATION SYSTEM OF PUBLIC SERVANTS

Keywords: public administration, public service, higher education, innovative forms of education, network form of education, dual form, models of blended learning, philosophy of pragmatism

Abstract

The article examines the possibility of applying innovative forms of education for professional training of public servants in view of the need for their effective work in the conditions of European integration, the formation of a democratic state, and the development of civil society in Ukraine. It was determined that the sphere of human activity is constantly expanding, and until recently the universal concept of "state service" was supplemented by the concept of "public service" in the national legislative practice. Today, public service in the broadest sense is carried out by employees of all state power organizations, state enterprises and institutions, local self-government bodies, communal enterprises, in a narrow sense - it is the activity of officials of state authorities and local self-government bodies. It was found that in order to ensure the provision of quality services to citizens and the effective performance of their duties, public servants must constantly update their knowledge and skills, as well as constantly develop professional competences. It was determined that the processes of training and development of competencies of public service specialists are affected by the use of various forms of training, among which it is worth highlighting mixed training that combines traditional training methods with online resources. The peculiarities of the implementation of online, dual and mixed forms of education are considered. It was found that the network form of education is a way of organizing the education of education seekers with the participation of various subjects of educational activity interacting with each other on a contractual basis, the dual form of education involves combining the training of individuals in educational institutions with training at workplaces, the mixed form requires flexibility and taking into account the peculiarities of work in the field of public administration. It was concluded that innovative forms of education are important for the development of the modern educational system of training and professional development of public servants, and it is expedient to use such forms of education as online, dual and their combination - mixed education. These forms can be effective options for obtaining education for public servants, provide accessibility, flexibility and individualization of education, help increase the level of qualification and training of public servants for better performance of their duties.

References

1. Бугайчук К. Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. № 4, т. 54. С. 1 –18.
2. Гарасим В., Дзяна Г. Електронне навчання у сфері професійної підготовки управлінського персоналу органів публічної влади. Ефективність державного управління. 2013. Випуск 36. С. 209-217.
3. Про освіту. Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 26.10.2023)
4. Касьян С. П., Олійник В. В., Ляховська Л. Л. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник. Київ: ДВНЗ «Університет менеджементу освіти», 2018. 312 с.
5. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna% 20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 26.10.2023)
6. Оболенський О., Сороко В. Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Вісник державної служби України, 2005, № 1, С. 20-27.
7. Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні в контексті Болонських декларацій. Вища освіта України, 2007. № 1. С.42–49.
8. Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти: наказ МОН України від 12.12.2019 № 1551 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-20#Text (дата звернення 26.10.2023)
9. Публічна служба: навчальний посібник за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро: ГРАНІ, 2018. 384 с.
10. Серьогін С. Реформування професійного навчання державних службовців в Україні: проблеми та перспективи: колективна монографія, Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2012. 274 с.
11. Столяренко І. С. Особливості організації змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів інформатики. Інформаційні технології в освіті. 2015. № 24. С. 138 – 146.
12. Сурай І. Публічна служба України: інституціональний підхід. Науковий вісник: Державне управління, 2021 № 2(8), С. 111–132.
13. Теоретичні та організаційно-методичні засади проектування освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту : монографія (з електрон. дод.) / Бегун В. В.; за заг. ред. Литвиновського Є.Ю. Вид. 2, переробл. Львів : Кругозір, 2017. 230 с.
14. Теорія та практика змішаного навчання: монографія Кухаренко В. М. та ін. Харків: Міськдрук. НТУ ХПІ, 2016. 284 с.
15. Юрченко В. Використання інноваційних форм здобуття освіти в системі підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Науковий вісник: Державне управління, 2021, № 1(1(7), С. 303–317.
Published
2023-12-12
How to Cite
ROMANENKO, K., & SHEVCHENKO, N. (2023). USE OF INNOVATIVE FORMS OF LEARNING IN THE EDUCATION SYSTEM OF PUBLIC SERVANTS. Dnipro Academy of Continuing Education Herald. Series: Public Management and Administration, 2(2), 22-26. https://doi.org/10.54891/2786-698X-2023-2-4
Section
"Dnipro Academy of Continuing Education Herald", Series: "Public Management and