Peer Review Process

Тип рецензування: подвійне сліпе (англ. мовою double-blind peer review) – рецензент не знає, хто є автором статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті (процедура рецензування).

Процедура рецензування наукової статті, що подається для опублікування у журналі “Вісник Дніпровської академії неперервної освіти

 1. Автор (один зі співавторів) надсилає на адресу електронної пошти журналу “Вісник Дніпровської академії неперервної освіти” (VISNYK@dano.dp.ua) наукову статтю, що відповідає: галузі та проблематиці наукових досліджень, які можуть бути опубліковані у виданні; вимогам щодо змісту, обсягу, оформлення та подання (вимоги до наукової статті).
 2. Відповідальний секретар надає попередню оцінку науковій статті, що надійшла на адресу електронної пошти журналу, щодо відповідності її змісту галузі та проблематиці наукових досліджень, які можуть бути опубліковані у “Вісник Дніпровської академії неперервної освіти”, а також вимогам до змісту, обсягу, оформлення та подання. У разі невідповідності зазначеному відповідальний секретар журналу повідомляє автора.
 3. Аналіз та оцінка наукової статті здійснюються конфіденційно шляхом подвійного сліпого рецензування (англ. мовою double-blind peer review), коли рецензент не знає, хто є автором статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті. Взаємодія між автором і рецензентом відбувається через відповідального секретаря журналу.
 4. Рецензента для здійснення процедури рецензування призначає головний редактор журналу “Вісник Дніпровської академії неперервної освіт” або за його рішенням заступник головного редактора видання. Призначення рецензента в окремих випадках може бути вирішено на засіданні редакційної колегії журналу.
 5. Наукову статтю, зміст якої відповідає галузі та проблематиці наукових досліджень, які можуть бути опубліковані у журналі, й вимогам щодо змісту, обсягу, оформлення та подання, відповідальний секретар надсилає для рецензування члену редакційної колегії видання чи фахівцю у відповідній науковій галузі, який володіє ґрунтовними професійними знаннями й має досвід роботи за відповідним науковим напрямом.
 6. Рецензент після отримання наукової статті протягом п’яти календарних днів (термін рецензування у кожному окремому випадку може бути змінено для надання максимально об’єктивного висновку, проте не має перевищувати чотирнадцяти календарних днів) здійснює її аналіз за формою, передбаченою у Бланку рецензії, і робить один із таких висновків: наукову статтю може бути рекомендовано для опублікування; наукову статтю може бути рекомендовано для опублікування після доопрацювання згідно з висловленими зауваженнями та (або) наданими пропозиціями і на підставі повторного її рецензування; наукову статтю не може бути рекомендовано для опублікування. Відповідальний секретар журналу направляє заповнений рецензентом Бланк рецензії з висновком про результати проведеного рецензування на адресу електронної пошти автора.
 7. Якщо рецензент у Бланку рецензії робить висновок, що наукову статтю може бути рекомендовано для опублікування після доопрацювання згідно з висловленими зауваженнями та (або) наданими пропозиціями і на підставі повторного її рецензування, відповідальний секретар направляє цей Бланк рецензії автору, щоб останній врахував їх під час підготовки оновленого варіанта наукової статті чи аргументовано їх спростував.
 8. Виправлений автором варіант наукової статті відповідальний секретар направляє рецензенту для повторного рецензування і прийняття рішення щодо можливості її опублікування.
 9. Автор наукової статті, який не погоджується із висновком рецензента, має право надати аргументовану відповідь. У такому випадку наукову статтю розглядають на засіданні редакційної колегії видання. Редакційна колегія може прийняти рішення щодо направлення статті на додаткове рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження та пропозиції рецензента.
 10. Для всіх наукових статей, які надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує співвідношення авторського тексту та джерела, а також збігу тексту у відсотках («Антіплагіат»).
 11. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності опублікування кожної із наданих статей приймають присутні на засіданні члени редакційної колегії журналу більшістю своїх голосів.
 12. План випуску чергового номера видання, до якого входять рекомендовані до друку рецензентами наукові статті, схвалюється на засіданні редакційної колегії більшістю голосів присутніх її членів. Відомості про схвалення Плану чергового номера журналу редакційною колегією мають бути зазначені на його титульній сторінці (номер протоколу та дата проведення засідання).
 13. Рекомендовану до опублікування статтю відповідальний секретар журналу передає фахівцям, які здійснюють коректуру, літературне та технічне редагування. Після внесення відповідних правок наукову статтю у формі макету верстки фахівці, які здійснюють коректуру, літературне та технічне редагування, направляють автору для погодження.
 14. Відповідальність за науково-практичний рівень статті, достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій несуть автор і рецензент.