IMPROVEMENT OF THE REGULATORY AND LEGAL MECHANISM FOR THE TRAINING OF PUBLIC SERVANTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES

Keywords: public service, public servants, professional activity, regulatory and legal support, preparation of public servants for future professional activities.

Abstract

The article examines the problem of improving the regulatory and legal mechanism of training public servants for professional activity; the relevant norms of the Law of Ukraine "On Civil Service" [13], the new Law of Ukraine "On Service in Local Self-Government Bodies" [19], the Concept of reforming the professional training system of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials were analyzed of local self-government and deputies of local councils [20], Regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials of local self-government and deputies of local councils [16], Procedure for admission to study under the educational and professional program of master's training in the specialty "Public administration and administration" field of knowledge "Public management and administration", approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 29, 2009 (with subsequent changes) [17], Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 28, 2021 No. 446 "Some issues of obtaining education and professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials of local self-government and deputies of local councils" [4] and others. normative legal acts; it is shown that the proper implementation of the tasks provided for by law regarding the professional training of public servants will contribute to increasing the effectiveness of the state policy regarding the professional training of public servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials of local self-government, deputies of local councils and will make it possible to create a modern, integrated, mobile and a flexible system of their professional training.

References

1. Бульба В. Г., Поступна О. В. Підготовка магістрів публічного управління та адміністрування: питання підвищення ефективності. Державна служба: аспекти та практики. 2016. № 1(49). С. 143-148.
2. Васильєва О. І., Давидова Ю. В. Підготовка вищого корпусу державних службовців: світовий досвід. Інвестиції : практика та досвід, 2011. № 5. С.77–79.
3. Гончарук С. Т., Олійник І. В. Професійна підготовка державних службовців – важливий елемент проходження державної служби. Юрид. вісн. повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. 2017. № 1. С. 57-63
4. Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2021-%D0%BF#Text (дата звернення – 18.02.2024).
5. Дзвінчук Д. І., Лопушинський І. П., Орлів М. С., Петренко В. П. Лабораторія «LIDER»: синтез науки, дизайн-мислення та інновацій у публічному управлінні». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Публічне управління та адміністрування». Т. 34 (73). № 6. 2023. С. 19-25.
6. Кравченко Т. А. Сучасні підходи до модернізації змісту навчальних програм у системі підвищення кваліфікації щодо лідерської підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2014. № 4. С. 92–97.
7. Козаченко Т. П. Формування професійної компетентності фахівців публічного управління щодо стратегічної екологічної оцінки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 79–86.
8. Лопушинський І. П., Топалова Е. Х. До проблеми законодавчого забезпечення професійного навчання публічних службовців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування 2017. № 1.
9. Неліпа Д. В. Нормативно-правове регулювання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Менеджер. 2014. № 1 (67). С. 137-142.
10. Офіційний сайт Національного агентства України з питань державної служби. Портал «Професійне навчання». URL: https://pdp.nacs.gov.ua/courses (дата звернення - 18.02.2024).
11. Перов А. П. Особливості правового регулювання підготовки кадрів для державної служби України у світлі адміністративної реформи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2018 № 32. С. 23-26.
12. Попова І. М. Підготовка кадрів публічних службовців в Україні: нове бачення перспектив. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2014. № 2.
13. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text (дата звернення – 18.02.2024).
14. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації професійного навчання державних службовців місцевих державних адміністрацій, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників: Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 02.11.2022 №106-22. URL: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shchodo-organizaciyi-profesijnogo-navchannya-derzhavnih-sluzhbovciv-miscevih-derzhavnih-administr (дата звернення - 18.02.2024).
15. Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад): наказ Національного агентства України з питань державної служби від 04 липня 2022 р. № 53-22 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 липня 2022 року за № 764/38100. URL: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-polozhennia-pro-konkurs-krashchi-praktyky-vprovadzhennia-osvitnikh-innovatsii-u-systemi-profesiinoho-navchannia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv-hol (дата звернення - 18.02.2024).
16. Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#n14 (дата звернення – 18.02.2024).
17. Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»: постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2009-%D0%BF#Text (дата звернення – 18.02.2024).
18. Про затвердження результатів конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2023 році: наказ Національного агентства України з питань державної служби № 172-23 від 24 жовтня 2023 р. URL: https://nads.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-rezultativ-konkursu-krashchi-praktyky-vprovadzhennia-osvitnikh-innovatsii-u-systemi-profesiinoho-navchannia-derzhavnykh-sluzhbovtsiv-holiv-mistsevykh-derzhavnykh-administ-2 (дата звернення – 18.02.2024).
19. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України № 3077-IX від 2 травня 2023 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3077-20#Text (дата звернення – 18.02.2024).
20. Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 974. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-2017-%D1%80#Text (дата звернення – 18.02.2024).
21. Семенченко А. І., Жиляєв І. Б., Власенко Р. В. Державне програмування з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з питань електронного урядування: концептуальні аспекти. Вісник НАДУ. 2014. 31. С. 43-50.
22. Сікорська І. Підготовка державних службовців у країнах Європи. Університети і лідерство. 2016. № 3.
23. Сорокіна Н. Серьогін С., Шеломовська О. Професійна підготовка публічних службовців в сучасних умовах цифровізації освіти. Аспекти публічного управління. 2022. Т. 10, № 4. С. 30-38.
24. Сурай І. Г., Григор’єва С. М. Стандартизація професійної підготовки державних службовців України на основі компетентнісного підходу. Аспекти публічного управління. Том 6. № 11-12. 2018. С. 93-101.
25. Трегубенко Г. Чинники впливу на використання інноваційних компонентів у процесі підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 4 (53). Ч. 1. С. 154-160.
26. Хожило І. І. Державне управління системою професійного навчання державних службовців в Україні: аналіз інституційної бази. Аспекти публічного управління. 2013. № 1. С. 72-78.
27. Черчатий О. І., Трегубенко Г. П. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду підвищення професійної компетентності працівників органів влади. Аспекти публічного управління. 2014. № 5-6 ( 7-8). С. 63-70.
Published
2024-06-06
How to Cite
LOPUSHYNSKYI, I., & KUKHAR , V. (2024). IMPROVEMENT OF THE REGULATORY AND LEGAL MECHANISM FOR THE TRAINING OF PUBLIC SERVANTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES. Dnipro Academy of Continuing Education Herald. Series: Public Management and Administration, 1(1), 46-55. https://doi.org/10.54891/2786-698X-2024-1-7
Section
"Dnipro Academy of Continuing Education Herald", Series: "Public Management and