FORESIGHT PROJECTS AS A FACTOR IN THE FORMATION OF STUDENTS' LEGAL BEHAVIOUR IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE CONTEXT OF THE HUMANISATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Keywords: legal behavior, project method, foresight project, educational institution, educational process.

Abstract

The article highlights the issues related to the use of foresight projects for the formation of students' legal behaviour in an educational institution in the context of the humanisation of the educational process. The article analyses scientific and methodological works on the peculiarities of using the project method in educational institutions. It is established that students' work on projects contributes to the development of independence, activity, research skills, a sense of belonging to the world community, awareness of professional choice, creative and social development, and the formation of critical thinking skills. Working on a project in an educational institution, regardless of its didactic purpose, shapes the student's future behavior in personal and professional terms, and therefore a trajectory that can be predicted. It is believed that the term «foresight» was first used by science fiction writer H.G. Wells in 1930 in one of his public speeches. The writer proposed to introduce the profession of a «professor of foresight», who, like a historian, would analyze and propose options for the practical implementation of future discoveries. The use of foresight projects in the educational process of an educational institution allows to shape the legal behavior of students, implementing the strategy of humanization of education. At the same time, such behavior is regulated by the content of the relevant legal acts. According to the research of domestic scholars, the implementation of the main provisions of humanization of education requires the use of modern pedagogical methods of humanistic educational activities, ensures the development of the student's personality, and is a guarantee of improving the quality of education and increasing its competitiveness at the international level. It is believed that the degree of humanization of the educational process depends on the extent to which this process creates the preconditions for self-development of the individual, his/her self-realization and creativity. The article deals with the foresight project «I am a future teacher». «I am a future teacher of accounting and economic disciplines», «The path to academic integrity». It is noted that traditional information-oriented, social, creative and other types of projects can also serve as foresight projects.

References

1. Бондаренко Г. Метод проектів як засіб удосконалення методичної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 24 (2). С. 102–109.
2. Бургун І. В. Методологічні основи розвитку компетентної особистості: Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер. Педагогічна, 2010. Вип. 16. С. 185–188.
3. Вітвицька С. С. Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя. Креативна педагогіка. 2015. Вип. 10. С. 63–67.
4. Вознюк О. В. Педагогічна синергетика: ґенеза, теорія і практика: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. 708 с.
5. Гончарук А. П. Механізм правової поведінки (загальнотеоретичний аспект): дис. … кан. юрид. наук. Київ, 2016. 188 с.
6. Гринько В. О. Активізація пізнавальної діяльності студентів на основі використання методу проектів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013. № 13 (2). С. 205–210.
7. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»): затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 листоп. 1993 р. № 896. Освіта, 1993. № 44–46. С. 2–15.
8. Жванія О. І. Гуманізація навчально-виховного процесу – основа розвитку особистості студента. The driving force of science and trends in its development: materials I International Scientific and Theoretical Conference (United Kingdom, Coventry, January 29, 2021. 2021. P. 69–71.
9. Занфірова Т. А. Аксіологічно-нормативні засади філософії трудового права: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2010. 299 с.
10. Ієвлєв О. М. Теоретико-методичні засади формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури: дис. … д-ра пед. наук. Хмельницький, 2021. 577 с.
11. Козенко Ю. О. Правова поведінка особи: спроба інтегративного осмислення: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 88 с.
12. Лисицький В. М. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних здібностей учнів. Педагогічний альманах. 2013. Вип. 20. С. 67–71.
13. Логвіненко М. Поняття та складники правової поведінки. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 4. С. 283–289.
14. Мудренок О. З. Гуманізація освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти: методична розробка. 23 вересня 2022. URL: https://naurok.com.ua/gumanizaciya-osvitnogo-procesu-v-zakladah-profesiyno-profesiyno-tehnichno-osviti-301292.html (дата звернення: 10.03.2024).
15. Нечипоренко В. В. Використання методу проектів для навчання та виховання сучасної компетентної особистості. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 28. С. 256–260.
16. Переш І. Є., Бариська Я. О. Теоретичні характеристики правомірної поведінки. Науковий вісник ужгородського національного університету. Право. 2019. № 59 (1). С. 66–69.
17. Романов Л. А., Пащенко Т. М., Пятничук Т. В., Глущенко О. В., Шимановський М. М. Проектні технології навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів (для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів): довідник / за заг. ред. Л. А. Романова. Київ: ІПТО НАПН України, 2018. 92 с.
18. Романова А. Правомірна поведінка як умова самоствердження людини. Юридичний вісник. № 6. 2014. С. 91–95.
19. Столярова Т. О. Формування творчої активності майбутнього вчителя трудового навчання в процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук. Умань, 2008. 273 с.
20. Федорець М. А. Метод проектів як ефективний засіб особистісного та суспільного розвитку студентів у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2014. Вип. 115. С. 239–243.
21. Чечуй Е. П. Метод проектів як один зі шляхів підвищення мотивації до вивчення німецької мови. Таврійський вісник освіти. 2013. № 3. С. 245–251.
22. Швець Т. В. Використання методу проектів на заняттях з української літератури. Педагогічний дискурс. 2008. Вип. 3. С. 201–204.
23. Штельмах О. В. Метод проектів у навчанні іноземній мові студентів нефілологічних спеціальностей під час позааудиторної роботи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 6. С. 289–298.
24. Шумська С. С. Форсайт як інструмент планування та прогнозування розвитку України. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIІ Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 25–26 вересн. 2020 р.). Одеса: Принт бистро, 2020. С. 152–155. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1df140cf-61c5-4f86-b9b1-b6c07ff4def7/content (дата звернення: 28.03.2024).
Published
2024-05-30
How to Cite
IIEVLIEV, O., & DOKTOR, D. (2024). FORESIGHT PROJECTS AS A FACTOR IN THE FORMATION OF STUDENTS’ LEGAL BEHAVIOUR IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE CONTEXT OF THE HUMANISATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS. Dnipro Academy of Continuing Education Herald. Series: Philosophy, Pedagogy, 1(1), 86-96. https://doi.org/10.54891/2786-7013-2024-1-10
Section
Dnipro Academy of Continuing Education Herald. Series: Philosophy, Pedagogy